EST |   RU

Vastuvõtt 1. klassi Печать

 

Esimestesse klassidesse vastuvõtt 2014. aastal

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes Tallinna munitsipaalkoolis.. Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli  arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja sama pere teiste laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.

Taotluse esitamine

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini 2014.

Taotluse võib esitada:

  • - eKooli kaudu (juhendid, kuidas eKooli kasutajaks saada ja kuidas taotlust täita, leiate siit)
  • - Paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)  E: 8.15-18.00,T-N: 08.15-17.00, R: 08.15-16.00

Taotluste vormid

Taotluse esitamine on vajalik, kuna see annab olulist teavet õppekeele valikust ja õdede-vendade õppimisest samas koolis. Samuti on vanemal võimalus avaldada soovi kooli valikul, mida võimalusel arvestatakse.

Olulised tähtajad kooli astumisel 2014. aastal

1 -15. märtsil toimub taotluse esitamine eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse;

Hiljemalt 25. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil;

Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte;

Pärast 1. veebruari Tallinnasse elama asumist tuleb lapsenanemal teavitada sellest haridusametit. Info on vajalik selleks, et lisada lapse uue elukoha andmed eKooli;

Alates 15. juunist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele.

Kandideerimine mitteelukohajärgsetesse koolidesse

Kõik Tallinna lapsed saavad kandideerida mitteelukohajärgsetesse koolidesse, mis komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra kohaselt.

Esimeste klasside komplekteerimine nendes koolides toimub ajavahemikul jaanuar - veebruar 2014. Täpsem info koolide kodulehetedel.

Mitteelukohajärgse vastuvõtuga koolid on: Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Juudi Kool, Tallinna Prantsuse Lütseum, Tallinna Reaalkool, Tallinna Tõnismäe Reaalkool ja Vanalinna Hariduskolleegium.

Kooli vastuvõtukorra alusel komplekteeritakse üks mitteelukohajärgne klass Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Tallinna 21. Koolis, Tallinna Saksa Gümnaasiumis ja Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis.

Tallinna laste nõustamiskomisjoni otsuse alusel saab asuda õppima erivajadustega lastele mõeldud klassides ja koolides: Lasnamäe Põhikool, Ristiku Põhikool, Tallinna Heleni Kool, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool, Tallinna Tondi Põhikool ja Tallinna Kadaka Põhikool.

6-aastaselt kooli astuvad lapsed:

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab haridusametile lisaks taotlusele kas lasteaia hinnangu või nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta.

Hinnangu saamiseks tuleb pöörduda kas lapse lasteaia poole või kui laps on kodune, siis Tallinna laste nõustamiskomisjoni poole.

Kui lapsevanem soovib lapse 6-aastaselt kooli panna, saab ta sellest Tallinna Haridusametit teavitada siit: 
Teade Tallinna Haridusametile 6-aastase lapse koolitulekust

Teavituskohustus koolikoha määramisest loobumisel

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.

Seda saab teha allolevate kontaktide või siin asuva otselingi kaudu.

Õigusaktid ja lisainfo

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord" ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §9 ja 10

Tallinna munitsipaalkoolide kontaktid (sh kodulehtede aadressid) 

Viivi Lokk, üldhariduse osakonna juhataja
Tel 6404549, viivi.lokk [ät] tallinnlv.ee

Signe Hohensee, üldhariduse osakonna peaspetsialist
Tel 6404542, signe.hohensee [ät] tallinnlv.ee

Piret Rõõmussaar, üldhariduse osakonna vanemspetsialist
Tel 6404596, piret.roomussaar [ät] tallinnlv.ee

Natalja Lapikova, üldhariduse osakonna vanemspetsialist
Tel 6404521, natalja.lapikova [ät] tallinnlv.ee

 

Info - Tallinna Haridusameti kodulehelel
http://www.tallinn.ee/haridus/Esimesse-klassi-astumine-2#oigus

 

 

1. klassi astumine

Kõigile Eesti rahvastikuregistri andmetel  Tallinnas elavatele kooliealistele lastele  tagatakse õppimisvõimalus ühes Tallinna linna munitsipaalkoolis (Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2011 määrus nr 28 Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord).

Tallinnas toimub 2011. aastal taotluste vastuvõtt esimestesse klassidesse 1.-7. aprillini.

Lapse vastuvõtuks kooli saab taotluse esitada eKooli kaudu (www.eKool.eu ) või koolis paberkandjal.

Tallinna munitsipaalkoolide kontaktid asuvad Haridusameti kodulehel. Tutvuge kindlasti koolide kodulehtedega, kus kajastuvad koolide pakutavad võimalused ja õppekavad.

Kooli vastuvõtu tingimused on avaldatud kooli koduleheküljel. Samas leiate ka dokumentide loetelu, mis on vajalikud kooli astumiseks.

Olulised tähtajad kooli astumisel 2011. aastal:

· 1. -7. aprill – taotluse esitamise aeg

· 25. aprill – kool vastab taotlusele – kutsub lapse kooli või lükkab taotluse tagasi

· 26. aprill kuni 1. mai - vanem valib ühe kooli. Juhul kui vanem ei kinnita oma otsust, määrab kooli haridusamet vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2011 määrusele nr 28.

· alates 2. maist - haridusameti komisjon kinnitab kodukooli nende laste jaoks, kellel koolikohta ei ole.

· 6. kuni 10. juuni - teavitab kool seni koolikohata laste vanemaid elukohajärgse kooli määramisest.

· 10. kuni 20. juuni - kinnitab vanem oma otsuse.

· alates 23. juunist - vabad kohad koolides, kõik soovijad saavad esitada avaldusi vabadele kohtadele koolides;

Kooli registreerimisel on vaja esitada:

· kirjalik taotlus;

· sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) kooli poolt kinnitatud ärakiri;

· tervisekaart selle olemasolul.

 

6aastased kooli astuvad lapsed:

Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks taotlusele ka lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse, mis väljastatakse vanemale tema taotluse alusel.

 

Tallinna Haridusamet E-kool Tiigrihüppe Sihtasusus Haridus -ja Teadusministeerium

 

Karjamaa Põhikool

Karjamaa 1, 10416 Tallinn, EESTI
tel. (+372) 6487 881
karjamaa@karjamaa.tln.edu.ee

Karjamaa Põhikooli uudised
vaata kooli
FB lehelt